Демотиватор №1889


  • shvonder

    Пеньки, они и в Украине пеньки… :vzaytka;

  • Pro100_MIlya

    :vzaytka; БУ-ГА-ГА!!! :ROFL: